Nguyen Phuoc Thien

Nanhua University, Chiayi, Taiwan
Author ID: vm.2576 - 0 81
Subject area:
Economics
Management
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Phuoc Thien có mã số NVSS/SSHPA vm.25762 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 2 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 2 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 0.98 (2019) .
  • Tác giả Nguyen Phuoc Thien đã hợp tác với 2 đồng tác giả Việt nam; 4 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search