Subject area:
Economics
Environment/Sustainability Science
Article trends:
  • Tác giả Khuc Van Quy có mã số NVSS/SSHPA vm.28334 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 4 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 3 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 5.08 (2018) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 4.552 (2018) .
  • Trong các bài này, tác giả Khuc Van Quy1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Khuc Van Quy đã hợp tác với 3 đồng tác giả Việt nam; 7 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search