Subject area:
Business
Economics
Education
Scientometrics
Article trends:
  • Tác giả Pham Hung Hiep có mã số NVSS/SSHPA vm.729 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 23 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 16 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 6.44 (2018) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 5.929 (2018) .
  • Trong các bài này, tác giả Pham Hung Hiep6 bài đứng tên số 1; 2 bài đã công bố đứng tên một mình.
  • Tác giả Pham Hung Hiep đã hợp tác với 56 đồng tác giả Việt nam; 2 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search