Subject area:
Economics
Article trends:
  • Tác giả Bui Anh Tuan có mã số NVSS/SSHPA vm.774 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 3 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 3 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 1.82 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 1.693 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Bui Anh Tuan4 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Bui Anh Tuan đã hợp tác với 3 đồng tác giả Việt nam; 2 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search