Pham Thu Phuong

University of Adelaide, Adelaide, Australia
Author ID: vf.78 - 0 32
Subject area:
Economics
Article trends:
  • Tác giả Pham Thu Phuong có mã số NVSS/SSHPA vf.786 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 4 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 3 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 1.82 (2016) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 1.693 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Pham Thu Phuong2 bài đứng tên số 1; 1 bài đã công bố đứng tên một mình.
  • Tác giả Pham Thu Phuong đã hợp tác với 3 đồng tác giả Việt nam; 4 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search